Denetim Konusu ve Yaşanılan Belirsizlikler

Denetim Konusu ve Yaşanılan Belirsizlikler

Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlannı yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 02.11.2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (YTTK) Vergi Usul Kanunu ile paralel şekilde yürütülmesi gereken değerleme, amortisman, defter tutma gibi konulara ilişkin hükümlerinin tamamında TMS’ye ve lağvedilen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’na atıf yapılıyor. 660 sayılı KHK sonrası bu atıflar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’na yapılmış sayılacak ve mevcut muhasebe standartları yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar geçerli olacak.

 

HESAP PLANI SORUN OLABİLİR

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda atıf yapılan Türkiye Muhasebe Standartları incelendiğinde; söz konusu standartların halen uygulanmakta olan Tek Düzen Hesap Planından oldukça farklı düzenlemeler içerdiği görülmektedir.Bahsi geçen standartlar halen Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi halka açık şirketlerce kullanılmakta ve buna göre dönem sonu finansal tablolar hazırlanmaktadır.

Bu standartların tüm firmalarca Tek Düzen Hesap Planı yerine kullanılmasının ciddi bir uyum maliyeti ortaya çıkaracağı anlaşılıyor.

 

SINAV NASIL OLACAK?

 

660 sayılı KHK ( Kamu Hizmeti Komisyonu) ‘de bağımsız denetim yetkisi,  bağımsız denetim şirketleri bünyesindeki YMM ve SMMM’lere verilmiş durumda.
Ancak bu yetkinin otomatik olarak verilmeyeceği ve bu unvana sahip olacak olan kişilerin, Kurul tarafından yapılacak sınava tabi tutulacağı anlaşılıyor.
Söz konusu KHK’de ( Kamu Hizmeti Komisyonu)  tanımlanan bağımsız denetimin halen yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilen tam tasdik işlemi yerine geçip geçmeyeceği, bağımsız denetim yetkisinin YMM ve SMMM’lere ne tür  bir sınavla verileceği, sınavı kimlerin düzenleyeceği ve kimlerin değerlendireceği konuları belirsizliğini koruyor.

 

VUK (Vergi Usul Kanunu) DEĞİŞMELİ

 

660 sayılı KHK’de konunun detaylarının daha sonra yayımlanacak olan ikincil bir mevzuatta düzenleneceği ifade ediliyor. Vergisel açıdan değerlendirildiğinde, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Türk Ticaret Kanunu’nun  ihtiyaca cevap verebilir şekilde uygulanabilmesi için bunlarla uyumlu Vergi Usul Kanunu taslağının son halini alarak yürürlüğe girmesi ve TMS’de yer alan düzenlemelerin ne şekilde uygulanacağının netleştirilmesi gerekiyor.

Ayrıca,  Türk Ticaret Kanunu’n  da  atıf yapılan ve finansal tabloların oluşturulmasına temel teşkil edecek Türk Muhasebe Standartları , vergi matrahına esas olan mali karı hesaplamaktan ziyade ticari karın tespitine yönelik. Bu nedenle, Vergi Usul Kanunu’n da  bilanço, değerleme ve defter tutmaya yönelik hükümlerin şu anki haliyle devam edebilmesi mümkün değil.

Türkiye Muhasebe Standartları’n da günlük amortisman, net bugünkü değer, karşılıklar gibi vergiden çok finansal tablolara yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.

Düzenlemelerin çoğundaysa 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’n yer alan hükümlerle karşılaştırıldığında vergi matrahını azaltıcı özellikte olduğu anlaşılıyor.

Standartların bu şekilde  uygulanması durumunda şirketlerin birden fazla sayıda bilanço çıkarmaları sağlanmış olacak.

No Comments

Post A Comment